En cas d’accident escolar


PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT D’ALUMNES QUE ESTAN REALITZANT EL CRÈDIT DE FCT
Abans d’iniciar les pràctiques es realitza una tutoria per ser informats els alumnes sobre què cal fer en cas d’accident, els riscos i els protocols a tenir en compte. 
Us indiquem el procés a seguir:
1. L’alumne/a ho comunica al seu tutor/a de pràctiques de l’empresa i aquest a l’Institut, per un d’aquest circuits:

2. Si escau, es fa la primera cura en l’empresa si és un centre sanitari públic o concertat i està assignat per la direcció provincial de l’INSS.
Si no és possible atendre a l’alumne/a en la mateixa empresa que realitza les pràctiques, l’alumne/a és deriva a urgències a un dels centres assistencials més propers del model:
MD11RL– Centres assistencials amb cobertura assegurança escolar de l’INSS O directament al centre assistencial concertat per l’Institut:

O directament al centre assistencial concertat en matèria d’assegurança escolar:

POLICLÍNICA BARCELONA

C/ Guillem Tell, 4

Tel: 93 416 16 16

08006-Barcelona

3. Durà els models:
MD12RL  – Certificat pagament d’assegurança escolar, DNI, Passaport, permís o targeta de residència.
*Si l’alumne és menor d’edat ha d’anar acompanyat d’un responsable.
L’alumne/a segons els seu estat o el tutor/a de l’empresa, omplirà el model:
MD10RL Informe d’accident o incident, per ser enviat a l’Institut i al centre d’assistència derivat.

4. Si és major de 28 anys utilitzarà la seva Targeta Sanitària o pòlissa d’assegurança particular.
5. L’alumne/a una vegada hagi estat atès a l’hospital, farà arribar al Tutor de la FCT de l’Institut una còpia de l’informe mèdic d’urgències per a que quedi arxivat en el seu expedient acadèmic. Posteriorment s’omplirà i signarà el model:
MDSE1 – Informe de prestacions del INSS.
6. A l’endemà, si l’estat de salut ho permet, l’alumne/a es reincorporarà a les pràctiques.
7. El tutor/a de la FCT lliurarà els informes al Cap d’estudis i a la Secretaria de l’Institut.
8. Si l’alumne/a degut a l’accident sofert, ha de faltar uns dies en l’empresa on realitzava les seves pràctiques, el Tutor/a de la FCT s’ocuparà de comunicar-ho al responsable de l’empresa i d’informar de l’estat de salut d’aquest.
** Des de aquest enllaç https://www.rogerdelauria.com clicant en la pestanya La Escuela i En caso de accidente escolar, es poden descarregar i omplir tots els documents (MD) enumerats.